ceník TOS

Ceník Terénní odlehčovací služby

(s platností od 1.1.2023, s účinností od 20.1.2023)

Ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče.

Základní činnosti podle zákona o sociálních službách

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:130,- Kč
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:130,- Kč
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:130,- Kč
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět135,- Kč
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob130,- Kč

e) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností odporujících sociální začleňování osob
130,- Kč

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:130,- Kč
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností130,- Kč
2. podpora při zajištění chodu domácnosti135,- Kč

Fakultativní činnosti poskytované v pracovních dnech v době od 8-17 hodin

h) dohled nad uživatelem služby v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony130,- Kč
ch) kvalifikovaný podpůrný rozhovor s osobou pečující o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony130,- Kč

V sobotu a v neděli a ve dnech státního svátku je účtována hodinová sazba 135,- Kč/hod.