běžící

Projekt na nákup technického vybavení a ochraných pomůcek. Děkujeme programu Globus Lepší svět.

Společnost Fórum dárců v rámci programu Globus Lepší svět 2020 poskytla příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt Spolu to zvládneme, který realizuje Hospic sv. Alžběty. Z finančních prostředků bude nakoupeno technické vybavení a ochranné pomůcek. Moc si této podpory vážíme!


ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOSPICE SV. ALŽBĚTY O.P.S. – NÁROŽÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008129

Příjemce dotace: Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Výzva: 16.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Infrastruktura sociálních služeb II

Specifický cíl: SC 2.1- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Celkové náklady:   35 153 937,00 Kč

Dotace:                     33 250 000,00 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Hospici sv. Alžběty o.p.s., a to konkrétně v rámci terénní formy odlehčovacích služeb a ambulantní a terénní formy služby odborné sociální poradenství. Za tímto účelem dojde k vybudování přístavby nároží, kde budou jmenované služby poskytovány. Bude rovněž pořízen automobil a příslušné vybavení, aby byla kvalita poskytování daných sociálních služeb náležitě zlepšena.

Doba realizace projektu je do 26.2.2021.


REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008050

Příjemce dotace: Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Výzva: 16.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Infrastruktura sociálních služeb II

Specifický cíl: SC 2.1- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Celkové náklady:   69 313 308 Kč

Dotace:                     33 250 000 Kč

Stručný popis projektu

Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro poskytování pobytové odlehčovací sociální služby a tím dojde i k zásadnímu zvýšení kvality života uživatelů této služby a k zajištění dlouhodobé udržitelnosti služby, která je v regionu Jihomoravského kraje a BMO vysoce nedostatková. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené i ohrožené sociálním vyloučením. Doba realizace projektu je do 31.3.2021.