běžící

Hospic sv. Alžběty – zkvalitnění sociálních služeb

Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010166

Na projekt je poskytována finanční podpora EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 048 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva.

Cílem projektu je přispět k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti v souladu s integrovanou strategií, a to prostřednictvím zkvalitnění sociálních služeb, které bude spočívat v rozšíření terénní formy odlehčovací služby o pobytovou formu. Díky projektu dojde ke zmírnění stávajícího převisu poptávky klientů po odlehčovací službě v okresech Brno-město a Brno-venkov.
V rámci projektu dojde k vytvoření pobytové formy odlehčovací služby o kapacitě 21 lůžek.


Projekt je realizován od 1. dubna 2021 do 31. března 2023.

ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOSPICE SV. ALŽBĚTY O.P.S. – NÁROŽÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008129

Příjemce dotace: Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Výzva: 16.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Infrastruktura sociálních služeb II

Specifický cíl: SC 2.1- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Celkové náklady:   35 153 937,00 Kč

Dotace:                     33 250 000,00 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Hospici sv. Alžběty o.p.s., a to konkrétně v rámci terénní formy odlehčovacích služeb a ambulantní a terénní formy služby odborné sociální poradenství. Za tímto účelem dojde k vybudování přístavby nároží, kde budou jmenované služby poskytovány. Bude rovněž pořízen automobil a příslušné vybavení, aby byla kvalita poskytování daných sociálních služeb náležitě zlepšena.

Doba realizace projektu je do 31.3.2021.


REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008050

Příjemce dotace: Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Výzva: 16.výzva-ITI-Brno-SC 2.1-Infrastruktura sociálních služeb II

Specifický cíl: SC 2.1- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Celkové náklady:   69 313 308 Kč

Dotace:                     33 250 000 Kč

Stručný popis projektu

Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro poskytování pobytové odlehčovací sociální služby a tím dojde i k zásadnímu zvýšení kvality života uživatelů této služby a k zajištění dlouhodobé udržitelnosti služby, která je v regionu Jihomoravského kraje a BMO vysoce nedostatková. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené i ohrožené sociálním vyloučením. Doba realizace projektu je do 31.3.2021.