Pořízení vybavení a elektro automobilů

Pořízení vybavení a elektro automobilů pro Hospic sv. Alžběty

Operační program:                 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo projektu:      CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017377

Prioritní osa IROP:                 PO 6: REACT-EU

Specifický cíl:                          6.1 REACT-EU

Výzva ŘO IROP:                    č. 101

Příjemce dotace:                     Hospic sv. Alžběty

Cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb – Hospic sv. Alžběty, což povede k inkluzi sociálně vyloučených osob, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob zdravotně postižených. Pro stávající i nové zaměstnance a klienty Hospice sv. Alžběty tak bude zajištěno nové vybavení, které bude nabízet dostupnou a kvalitní sociální službu. Terénní sociální pracovníci budou moci zvýšit frekvenci návštěv u klientů tak, aby pro ně terénní sociální služba měla větší efekt ve vztahu k řešení problémů a postupnému sociálnímu začleňování do společnosti. Pracovník bude moci operativně jet ke klientovi kromě domluvených návštěv také v případě nutnosti řešit akutní problém. Služeb tak bude pro klienta kvalitnější, protože dokáže reagovat na aktuální vývoj v jeho případu.

Cílem projektu je rozšíření sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností – pořízení 3 vozidel na alternativní palivo (elektro automobilů) pro sociální zařízení Hospic sv. Alžběty, konkrétně pro potřeby terénní a pobytové sociální služby Odlehčovací služba, které splňují emisní limit 95 g CO2/km.

Celkové výdaje projektu:          5 815 755,96 Kč

Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancováníPodíl na celkových způsobilých výdajích   
(v %)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“)4 870 288,3085
Národní veřejné zdroje
z toho: dotace ze státního rozpočtu572 975,1010
z toho: vlastní zdroj financování286 487,555
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje5 729 750,95100