Ceník služeb

Úhrada za službu se provádí zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

UBYTOVÁNÍ

 • 305 Kč/den
 • V platbě za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, užívání teplé a studené vody, spotřeba elektrického proudu, údržba a úklid, praní a drobné opravy osobního prádla, žehlení.

STRAVOVÁNÍ

 • 255 Kč/den
 • Poskytujeme stravování v rozsahu: snídaně, oběd a večeře. Obědy zajišťujeme externí firmou.
 • Jídelní lístek bývá zveřejněn na nástěnce na oddělení.

ÚKONY PÉČE

 • Závisí na zdravotním stavu klienta a míře podpory.
 • Výše úhrady je stanovena paušální částkou ve výši 170 Kč/den.
 • Předpokládaná časová dotace potřebná k zajištění skutečných potřeb klienta a jejich naplnění je kalkulována na čtyři hodiny denně, což představuje částku 42,5 Kč/hodinu.
 • Oblasti péče jsou:
 • Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití; oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek; přesun na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějších prostoru) 
 • Pomoc a podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (úkony osobní hygieny; základní péče o vlasy a nehty; pomoc při použití WC)
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby; obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování)
 • Sociálně terapeutické činnosti (jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností)

Součástí poskytované služby je také odborné sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrady.

Vyúčtování poskytnutých služeb

Konečné vyúčtování probíhá na začátku kalendářního měsíce za kalendářní měsíc uplynulý. Úhrada za poskytnutou sociální službu je splatná vždy nejpozději do 7 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování.

Způsob úhrady

Platba je prováděna přednostně  bezhotovostním platebním stykem na účet organizace.

 • číslo účtu 27-9340720267/0100
 • variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
 • konstantní symbol: 999

Po domluvě lze provést platbu v hotovosti u sociální pracovnice.