Ceník služeb

Úhrada za službu se provádí zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

UBYTOVÁNÍ

 • 280 Kč/den
 • v platbě jsou zahrnuty náklady na topení, užívání vody, spotřeba elektrického proudu, údržba a úklid, praní a drobné úpravy osobního prádla, žehlení.

STRAVOVÁNÍ

 • 235 Kč/den
 • stravu poskytujeme v rozsahu snídaně, oběd (zajišťujeme externí firmou) a večeře.

ÚKONY PÉČE

 • paušální částka 170 Kč/den
 • závisí na zdravotním stavu klienta a míře podpory.
 • Předpokládaná časová dotace potřebná k zajištění skutečných potřeb klienta a jejich naplnění je kalkulována na 4 hodiny denně, což představuje částku 42,5 Kč/hodinu.
 • Oblasti péče:
 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podávání jídla a pití, oblékání/svlékání včetně speciálních pomůcek, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc a podpora při osobní hygieně/poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – úkony osobní hygieny, základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy/pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
 • sociálně terapeutické činnosti – jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při upevnění/obnovení rodinných kontaktů, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností