Výzva pro dodavatele automobilů

Veřejná zakázka:

„Rozvoj Terénních odlehčovacích služeb v domácí hospicové péči“

 

zadávaná jako zakázka malého rozsahu podle ust. § 27 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Akce bude spolufinancována Ministerstvem práce a sociálních věcí, identifikační číslo 013D312006001, program 013331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociální služby.

 

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

 

Hospic sv. Alžběty, o. p. s., se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ 26604582 tímto

 

v y z ý v á

 

dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka dvou osobních automobilů pro terénní odlehčovací službu“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Více ke stažení zde:

Zadávací řízení.pdf​

Hospic_Kupní smlouva_VZMR_auta.pdf

Technická specifikace předmětu plnění.pdf